Všeobecné Obchodní podmínky (VOP)

Podmínky pro užívání portálu realitni-pes.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (VOP) se vztahují na používání služby realitni-pes.cz (Portál) provozovanou fyzickou osobou: Jakub Drobník, Boženy Němcové 60, Jablonec nad Nisou, 466 04, IČO: 88527115 (Poskytovatel).
 2. Návštěvníkem je každý návštěvník Portálu (Návštěvník nebo Vy).
 3. Klientem je Návštěvník, který na Portálu využije některou za nabízených placených služeb nebo si na Portálu vytvoří svůj uživatelský účet, přičemž klientem může být fyzická i právnická osoba (Klient nebo Vy).
 4. Tyto VOP se uplatní na Návštěvníky a Klienty, kteří navštíví nebo využívají Portál.
 5. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem vzniká účinností smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem (Smlouva). Součástí Smlouvy jsou tyto VOP.

2. Poskytování služeb klientům

 1. Vytváření Nastavení Notifikací: Provozovatel umožňuje klientům na Portálu vytvořit si vlastní nastavení notifikací pro nové realitní nabídky. Tato nastavení jsou konfigurovatelná na základě zadaných preferencí klienta.
 2. Doručování Notifikací: Notifikace o nových realitních nabídkách jsou klientům doručovány v souladu s jejich individualizovaným nastavením. Doručení může probíhat prostřednictvím emailu nebo jiných předem dohodnutých komunikačních kanálů.

3. Portál a Uživatelský účet

 1. Pokud to rozhraní Portálu umožní, jste oprávněn/a si bezplatně na Portálu vytvořit svůj uživatelský účet (Uživatelský účet), který Vám usnadní užívání Portálu. Vytvoření Uživatelského účtu je podmínkou pro využívání Služeb. Pokud si vytvoříte na Portálu Uživatelský účet, jste povinen/na uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž takto uvedené údaje pak považujeme za aktuální a správné.
 2. Uživatelský účet bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinen/na zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a nesmíte umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 3. Klient se zavazuje udržovat svoje údaje uvedené na svém Uživatelském účtu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho údajů, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Provozovateli nebo změněné údaje aktualizovat. V případě nesplnění této povinnosti nese Klient odpovědnost za případnou újmu vzniklou Provozovateli.
 4. Berete na vědomí, že Portál, případně Uživatelský účet, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Provozovatele zajišťují provoz Portálu nebo jiných souvisejících služeb.

4. Uzavření smlouvy

 1. Portál obsahuje informace o různých variantách a cenách Služeb, které si můžete prostřednictvím Portálu u Provozovatele zakoupit. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškeré na Portálu uvedené varianty Služeb jsou pouze informativního charakteru a Provozovatel Vám takovým uvedením nečiní nabídku k uzavření Smlouvy a není tak ani povinen s Vámi Smlouvu ohledně příslušné Služby uzavřít. Ustanovení § 1732 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), se nepoužije.
 3. Smlouva může být uzavřena jedině na základě řádně vyplněného příslušného formuláře na Portálu (Formulář) a jeho akceptace z naší strany. Před odesláním Formuláře je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do Formuláře vložil/a, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Formuláře. Formulář nám odešlete kliknutím na příslušné tlačítko na Portálu. Údaje uvedené ve Formuláři považujeme za správné. Neprodleně po obdržení Formuláře Vám toto obdržení potvrdíme emailovou zprávou na Vámi zadanou emailovou adresu (Emailová adresa). Smlouva je tak uzavřena až v okamžiku, kdy je Vám doručeno přijetí Formuláře Provozovatelem na Emailovou adresu.
 4. Vyplněním Formuláře souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

5. Cena za Služby a platební podmínky

 1. Portál nabízí několik placených plánu a jeden plán zdarma. Podrobnosti ohledně jednotlivých plánů jsou uvedeny na Portálu.
 2. Pokud uživatel zvolý jeden z placených plánů, je povinen uhradit Provozovateli cenu za Služby (Cena za Služby).

6. Provoz portálu

 1. Provozovatel je povinen elektronickou formou informovat Klienta o výpadku poskytování Služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu Portálu přesáhne 24 hodin. Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služeb, pokud je toto způsobeno třetími osobami (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení).
 2. Pokud délka přerušení provozu Portálu přesáhne 24 hodin, Provozovatel se zavazuje prodloužit trvání poskytování Služeb minimálně o dobu, po kterou přerušení provozu Portálu a tím i poskytování Služeb trvalo.

7. Odstoupení od smlouvy a vrácení Ceny za Služby

7.1 Odstoupení Klienta od Smlouvy a vrácení Ceny za Služby

 1. Klient, který je fyzickou osobou a nejedná při uzavírání a plnění Smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem (Spotřebitel).
 2. Od Smlouvy může Spotřebitel bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dní ode dne uzavření Smlouvy, a to zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Provozovatele nebo na emailovou adresu Provozovatele. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Spotřebiteli obratem potvrdíme na Emailovou adresu. Cenu za Služby Spotřebiteli v takovém případě uhradíme nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení Spotřebitele od Smlouvy na bankovní účet, ze kterého byly Služby zaplaceny, případně na jiný Vámi sdělený účet.
 3. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy podle článku 7.1 výše až poté, co mu začneme na základě jeho výslovné žádosti Služby poskytovat ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je povinen nám uhradit poměrnou část Ceny za Služby za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Tato poměrná část se určí jako cena poskytování Služeb za jeden den (tj. jako výpočet Ceny za Služby vydělený počtem dnů, na který byly Služby zakoupeny) vynásobená počtem dnů poskytování Služeb (Poměrná část). Při započtení od Ceny za Služby odečteme Poměrnou část a výsledek tohoto rozdílu Spotřebiteli uhradíme nejpozději do 14 dní ode dne přijetí Vašeho odstoupení od Smlouvy na bankovní účet, ze kterého byly Služby zaplaceny, případně na jiný Vámi sdělený účet.
 4. Spotřebitel nemůže od Smlouvy odstoupit v případě, že Služby byly již splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě, že v souladu s těmito VOP Spotřebitel od Smlouvy odstoupí, ruší se Smlouva od počátku.
 6. Klient, který není Spotřebitelem, nemá právo od Smlouvy odstoupit, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

7.2 Odstoupení Provozovatele

 1. Jako Provozovatel máme možnost od Smlouvy odstoupit, pokud neuhradíte Cenu za Služby řádně a včas.
 2. Odstoupení od Smlouvy bude z naší strany vždy činěno písemně a bude Vám zasláno na Vaši Emailovou adresu.
 3. Pokud odstoupíme od Smlouvy ve chvíli, kdy jste již uhradil/a Cenu za Služby, vrátíme Vám ji bez zbytečného odkladu převodem na Vámi určený účet.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Návštěvník a Klient bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování Služeb a provozu Portálu v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Návštěvníka a Klienta Provozovatelem jsou uvedeny na stránce Ochrana osobních údajů.

9. Ukončení smlouvy a zastavení poskytování služeb

 1. Pokud není ve Smlouvě nebo v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, žádná ze stran Smlouvy není oprávněna jednostranně ukončit Smlouvu (například odstoupením či výpovědí apod.), ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu odeslaného nebo zveřejňovaného Klientem na Portálu. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na Portálu ani za případné protiprávní jednání Klienta prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních práv nebo práv duševního vlastnictví.
 2. Smlouva včetně těchto VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na Vaši písemnou žádost Vám bude zaslána na Vaši Emailovou adresu.
 3. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Provozovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 6. Klient i Provozovatel na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. Smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Klienta a Provozovatele vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
 8. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
 9. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Klientem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz). Klient v takovém případě může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Provozovatel je oprávněn změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Klienta a Návštěvníka formou zveřejnění změn na Portálu s uvedením data účinnosti vyznačených změn. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 11. Pokud Smlouva nestanoví jinak, není žádná ze stran Smlouvy oprávněna započíst jakoukoli svou pohledávku za druhou stranou Smlouvy (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce druhé strany Smlouvy (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany Smlouvy.
 12. Není-li výslovně uvedeno jinak, každá ze stran Smlouvy nese veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.
 13. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.